หน้าหลัก

ตารางการเทศนา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015
ภาคนมัสการรายละเอียด
ผู้เทศนาหัวข้อพระคัมภีร์เวลา
ภาคจีน/ไทย ศจ.พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร ชีวิตที่หยั่งรากเพื่อเกิดผล อิสยาห์ 27:6 10.30-12.00
ภาคไทย ดร.มาวิน วรพฤกษ์ - - 10.30-12.00
ภาควัยรุ่น ผป.ชาญชัย โตวรรณเดชศิริ ลึกกับพระคริสต์ คิดแบบพระองค์ ยอห์น 15:5,8-10 10.30-12.00
ภาคจีนกวางตุ้ง       9.15-10.15
Friday the 27th - Joomla Templates.