หน้าหลัก

ตารางการเทศนา วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014
ภาคนมัสการรายละเอียด
ผู้เทศนาหัวข้อพระคัมภีร์เวลา
ภาคจีน/ไทย ศจ.สุรพล ใบบริบาลกุล  ผู้นำสูงสุดคือพระคริสต์ ในครอบครัว โยชูวา 24:14-15 10.30-12.00
ภาคไทย นมัสการรวม ภาคจีน/ไทย - -
ภาควัยรุ่น ศจ.พิทักษ์ เรือนสังข์ ลักษณะคริสตจักรที่พระเยซูออกแบบ มัทธิว16:18 10.30-12.00
ภาคจีนกวางตุ้ง        9.15-10.15

รวีวารศึกษา  เปิดภาคเรียนที่3/2014   

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน - 14 ธันวาคม 2014

เวลา 9.15-10.15 


1.ห้องพื้นฐานชีวิตคริสเตียน  

   คศ.สุดาวรรณ  ห้องภาควัยรุ่น

2.ห้องเตรียมบัพติสมา  

   ศจ.พิทักษ์  ห้องภาควัยรุ่น

3.ห้องปฐมกาล

  คุณวิวรณ์  โรงอาหาร

4.ห้องยอห์น รากแห่งความจริง

   คุณพิเชษฐ์(หมูเจมส์) โรงอาหาร

5.ห้องติดตามพระเยซูคริสต์  

   มน.ทิพวรรณ  ห้องอนุบาลสัจจพิทยา (ซีเกิ้ล1) เรียนภาษาจีน

6.ห้องพระคัมภีร์ในชีวิตจริง  

   อ.วิทยา  ห้องสมุด

7.ห้องพระธรรม 1ยอห์น  

   คุณธงชัย(Mr.Tom) ห้องบุรุษ

8.ห้องเข้าเฝ้าพระเจ้า

   อ.หนึ่งฤทัย ห้อง 404

9.ห้องผู้สนใจ

   คุณภัทรียา ใช้โรงอาหาร

 

Monday the 20th - Joomla Templates.