หน้าหลัก

ตารางการเทศนา วันที่ 21 กันยายน 2014
ภาคนมัสการรายละเอียด
ผู้เทศนาหัวข้อพระคัมภีร์เวลา
ภาคจีน/ไทย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี  ค่านิยมแบบพระคริสต์  1 ยอห์น 2:12-14  10.30-12.00
ภาคไทย ศจ.สุรพล ใบบริบาลกุล   พระเยซูคิดอย่างไรกับเรื่องนี้  ยอห์น 4:34 10.30-12.00
ภาควัยรุ่น  ศจ.พิทักษ์ เรือนสังข์ ชื่นชมยินดี แม้มีความทุกข์  1 เปโตร 1:3-9  10.30-12.00
ภาคจีนกวางตุ้ง        9.15-10.15

รวีวารศึกษา  เปิดภาคเรียนที่3/2014    วันแรก วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2014   เวลา 9.15-10.15 

1.ห้องพื้นฐานชีวิตคริสเตียน  โดย คศ.สุดาวรรณ  ห้องภาควัยรุ่น

2.ห้องเตรียมบัพติสมา  โดย ศจ.พิทักษ์  ห้องภาควัยรุ่น

3.ห้องปฐมกาล โดยคุณวิวรณ์  โรงอาหาร

4.ห้องยอห์น รากแห่งความจริง โดยคุณพิเชษฐ์(หมูเจมส์) โรงอาหาร

5.ห้องติดตามพระเยซูคริสต์  โดย มน.ทิพวรรณ  ห้องอนุบาลสัจจพิทยา (ซีเกิ้ล1) เรียนภาษาจีน

6.ห้องพระคัมภีร์ในชีวิตจริง  โดย อ.วิทยา  ห้องสมุด

7.ห้องพระธรรม 1ยอห์น  โดยคุณธงชัย(Mr.Tom) ห้องบุรุษ

8.ห้องเข้าเฝ้าพระเจ้า  โดย อ.หนึ่งฤทัย ห้อง 404

9.ห้องผู้สนใจ โดยคุณภัทรียา ใช้โรงอาหาร

 

Tuesday the 23rd - Joomla Templates.