หน้าหลัก

ตารางการเทศนา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2016
ภาคนมัสการรายละเอียด
ผู้เทศนาหัวข้อพระคัมภีร์เวลา
ภาคจีน/ไทย ศจ.ทิวา โล เครื่องหมายแห่งสง่าราศีของคริสตชน 1 เธสะโลนิกา 3:1-13 10.30-12.00
ภาคไทย อ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง รักที่สมบูรณ์ในโลกที่บิดเบี้ยว 1 ยอห์น 4:7-12
10.30-12.00
ภาควัยรุ่น ศจ.พิทักษ์ เรือนสังข์ ยอม ลงลึก ลูกา 6:46-49 10.30-12.00
ภาคจีนกวางตุ้ง       9.15-10.15

 

 

 

Saturday the 6th - Joomla Templates.