หน้าหลัก

ตารางการเทศนา วันที่ 26 กรกฎาคม 2015
ภาคนมัสการรายละเอียด
ผู้เทศนาหัวข้อพระคัมภีร์เวลา
ภาคจีน/ไทย ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยะประยูร อธิษฐานมีฤทธิ์ ชีวิตยอมจำนน เนหะมีย์ 1:1-4 10.30-12.00
ภาคไทย ผป.เกรียงศักดิ์ บุญเสริมสุวงศ์ รวมมิตรสำนึก โคโลสี 3:12-14
10.30-12.00
ภาควัยรุ่น อ.สุดาวรรณ เรือนสังข์ คำสอนจากชีวิต มัทธิว 14:22-33 10.30-12.00
ภาคจีนกวางตุ้ง       9.15-10.15

คริสเตียนศึกษา เทอม2/2015
วิชารายละเอียด
ผู้สอนสถานที่
เข้าเฝ้าพระเจ้า คศ.หนึ่งฤทัย สามติ๊บ ห้องภาคเด็ก 404
ผู้สนใจ คุณภัทรียา ลิมะหุตะเศรณี,คุณธิยาภรณ์  ศรีอุดมพร โรงอาหาร
พื้นฐานชีวิตคริสเตียน 1 ค.ศ.สุดาวรรณ  เรือนสังข์ ห้องนมัสการภาควัยรุ่น
พื้นฐานชีวิตคริสเตียน 2 มน.บุญเลี้ยง สายเมฆ  เรือนไม้ชั้น 2 
พระธรรมปฐมกาล คุณวิวรณ์  อังศิริกุลโชติ  โรงอาหาร
เตรียมรับบัพติศมา ศจ.พิทักษ์  เรือนสังข์ โรงอาหาร 
พระธรรมโรม อ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง ห้องสมุด 
คำตอบ อ.ธงชัย (Tom Chu)  ห้องบุรุษ 
ติดตามพระเยซู มน.ทิพวรรณ โตวรรณเดชศิริ  ห้องอนุบาล

 

 

 

Friday the 31st - Joomla Templates.