หน้าหลัก

ตารางการเทศนา วันที่ 11 ตุลาคม 2015
ภาคนมัสการรายละเอียด
ผู้เทศนาหัวข้อพระคัมภีร์เวลา
ภาคจีน/ไทย ศจ.ศาสวัต มูลสถาน การเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง 2 ทิโทธี 2:1-7 10.30-12.00
ภาคไทย ศจ.เนติ คูโชติกุล การเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง 2 ทิโมธี 2:1-7
10.30-12.00
ภาควัยรุ่น อ.ปดิพัทธ์ สันติภาดา เหมือนมีแต่ไม่มี วิวรณ์ 3:15-16 10.30-12.00
ภาคจีนกวางตุ้ง       9.15-10.15

 

 

 

Wednesday the 25th - Joomla Templates.