หน้าหลัก

ตารางการเทศนา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016
ภาคนมัสการรายละเอียด
ผู้เทศนาหัวข้อพระคัมภีร์เวลา
ภาคจีน/ไทย ศจ.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร ชีวิตที่ลงลึกถึงความรักของพระเจ้า ฟิลิปปี 2:5-11 10.30-12.00
ภาคไทย - - -
10.30-12.00
ภาควัยรุ่น - - - 10.30-12.00
ภาคจีนกวางตุ้ง       9.15-10.15

 

 

 

Saturday the 23rd - Joomla Templates.