หน้าหลัก

ตารางการเทศนา วันที่ 22 มีนาคม 2015
ภาคนมัสการรายละเอียด
ผู้เทศนาหัวข้อพระคัมภีร์เวลา
ภาคจีน/ไทย ศจ. ดร. ธีระ เจนพิริยะประยูร พระพรกับการเชื่อฟัง ปฐมกาล 12:1-5 10.30-12.00
ภาคไทย ผป.สุรชัย บุญจุรีนาค มีฤทธานุภาพของพระเจ้าอยู่ด้วย 1 เปโตร 4:7-11 10.30-12.00
ภาควัยรุ่น อ.สุดาวรรณ เรือนสังข์ ลึกกับพระคริสต์ คิดแบบพระองค์ ยอห์น 15:5,8-10 10.30-12.00
ภาคจีนกวางตุ้ง       9.15-10.15

ขอเชิญร่วมงาน คืนศุกร์ประเสริฐ
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2015

หัวข้อ “เราบอกความจริงกับท่านว่า....... วันนี้ท่านจะได้อยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม’”

เทศนาโดย ศจ.ดร. อภิชาติพูลศักดิ์วรสาร
เวลา 19:30-21:00 น. ณ ห้องนมัสการภาคจีน


ขอเชิญร่วมนมัสการ วันอีสเตอร์
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2015

ช่วงเช้า 07:30-10:00 น.
กิจกรรม: เกมส์/นมัสการ/ประกวดไข่/รับประทานอาหารร่วมกัน

ช่วงบ่าย 13:30-15:00 น.
กิจกรรม : ย้อนรอยวันอีสเตอร์ (ห้องนมัสการภาควัยรุ่น)

 

Sunday the 26th - Joomla Templates.