หน้าหลัก

ตารางการเทศนา วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2014
ภาคนมัสการรายละเอียด
ผู้เทศนาหัวข้อพระคัมภีร์เวลา
ภาคจีน/ไทย ศจ.พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร “คุณคือแบบอย่างที่ดี”  ปฐมกาล 12:1-9 10.30-12.00
ภาคไทย อ.วิทยา วุฒิไกรเหรียง "พระกายสมบูรณ์ ด้วยเสื้อผ้าของพระคริสต์"  โคโลสี3:12-17 10.30-12.00
ภาควัยรุ่น ศจ.พิทักษ์ เรือนสังข์ "สร้างพระกายใต ้คมกรรไกร” ยอห์น 15:1-8 10.30-12.00
ภาคจีนกวางตุ้ง   【活在永恆神的面前】  瑪拉基書 2:17-3:12  9.15-10.15

รวีวารศึกษา  ภาคเรียนที่3/2014   

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน - 14 ธันวาคม 2014 เวลา 9.15-10.15 

ชื่อผู้สอนสถานที่
ห้องพื้นฐานชีวิตคริสเตียน คศ.สุดาวรรณ ห้องภาควัยรุ่น
ห้องเตรียมบัพติสมา ศจ.พิทักษ์ ห้องภาควัยรุ่น
ห้องปฐมกาล คุณวิวรณ์ โรงอาหาร
ห้องยอห์น รากแห่งความจริง คุณพิเชษฐ์(หมูเจมส์) โรงอาหาร
ห้องติดตามพระเยซูคริสต์ มน.ทิพวรรณ ห้องอนุบาลสัจจพิทยา (ซีเกิ้ล1) เรียนภาษาจีน
ห้องพระคัมภีร์ในชีวิตจริง อ.วิทยา ห้องสมุด
ห้องพระธรรม 1ยอห์น คุณธงชัย(Mr.Tom) ห้องบุรุษ
ห้องเข้าเฝ้าพระเจ้า อ.หนึ่งฤทัย ห้อง 404
ห้องผู้สนใจ คุณภัทรียา โรงอาหาร
Friday the 30th - Joomla Templates.